Workshops Chairs

W1. Optical Fiber Upgrade

Zhenggang Lian

Yangtze Optical Electronics Co., China

Xian Feng

Jiangsu Normal University, China

Meisong Liao

Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS, China

Chong Hou

Huazhong University of Science and Technology, China

W2. Optoelectronics Sustainable Development

Xiaohui Wei

Huizhou University, China

Perry Shum

Southern University of Science and Technology, China

Dan Luo

Southern University of Science and Technology, China

W3. Metaphotonics and Planar Optics

Liangcai Cao

Tsinghua University, China

Guixin Li

Southern University of Science and Technology, China