Symposia Chairs

S1. Laser Technology

Guiyao Zhou

South China Normal University, China

Tianye Huang

China University of Geosciences (Wuhan), China

Jinhui Yuan

The University of Science and Technology Beijing, China

S2. Optical Communication and Networks

Lei Deng

Huazhong University of Science and Technology, China

Xiaodan Pang

KTH Royal Institute of Technology, Sweden

Junwen Zhang

Fudan University, China

Jianping Li

Guangdong University of Technology, China

Qi Yang

Huazhong University of Science and Technology, China

S3. Near-infrared, Mid-infrared and Far-infrared Technologies and Applications

Qijie Wang

Nanyang Technological University, Singapore

Yan Zhang

Capital Normal University, China

Xinhai Zhang

Southern University of Science and Technology, China

Li Hua

Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, China

Wang Cheng

ShanghaiTech University, China

S4. Quantum Optics and Information

Ming Ding

Beihang University, China

Qiang Zhou

University of Electronic Science and Technology of China, China

Yong-Chun Liu

Tsinghua University, China

Xuejian Wu

Rutgers University-Newark, USA

S5. Fiber-Based Technologies and Applications

Yuwen Qin

Guangdong University of Technology, China

Xia Yu

Beihang University, China

Lei Wei

Nanyang Technological University, Singapore

Youngjoo Chung

Gwangju Institute of Science and Technology, South Korea

S6. Optoelectronic Devices and Applications

Yu Yu

Huazhong University of Science and Technology, China

Xinlun Cai

Sun Yat-Sen University, China

Haoshuo Chen

Nokia Bell Labs, USA

Qiang Li

Zhejiang University, China

Lei Lei

Shenzhen University, China

S7. Biophotonics and Optical Biomedicine

Changfeng Wu

Southern University of Science and Technology, China

Liwei Liu

Shenzhen University, China

Wei Zheng

Shenzhen institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China

Xuantao Su

Shandong University, China

Junle Qu

Shenzhen University, China

S8. AI Photonics

Qunbi Zhuge

Shanghai Jiao Tong University, China

Yongli Zhao

University of Posts and Telecommunications, China

Hongwei Chen

Tsinghua University, China

Jianqiang Li

Kuaishou Technology, China

Chaoran Huang

Chinese University of Hong Kong, China

S9. Silicon Photonics

Mingbin Yu

Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, China

Zeng Li

Huawei Technologies CO.,LTD., China

Xiao Xi

National Information Optoelectronics Innovation Center, CICT, China

Di Liang

Hewlett Packard Labs, USA

Yaocheng Shi

Zhejiang University, China

Ke Xu

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China